SONS-NÚS, es un dúo en el que la voz de Maite Dono y el contrabajo de Baldo Martínez se reúnen a partir del Jazz, el folklore, y la libre improvisación, dando lugar a un peculiar proyecto sonoro e interpretativo; donde la versatilidad y la no-definición juegan un papel importante a la hora de hablar de este proyecto.

La voz cantada, o hablada (utilizando la poesía como vía: Uxío Novoneyra, la propia Dono, etc.) puede viajar de lo conocido a lo desconocido, y el contrabajo, también en ese viaje de riesgo, perfila música y expresión de todo el conjunto.

Sons-Nús surge a partir de la idea de trabajar en un proyecto más intimista, dando mayor libertad a la creatividad, tras haber compartido ambos, proyectos musicales que los han acercado estilísticamente, como es el caso más reciente del Projecto Miño; donde a partir del folklore y con un lenguaje de Jazz contemporáneo se logra un nuevo espacio creativo.

Este trabajo une a dos grandes figuras de la música ; que han ido madurando su relación artística a su paso por distintos festivales de todo el mundo.

SONS-NÚS es su primer disco como dúo, y está dedicado al poeta Uxío Novoneyra.

lunes, 8 de marzo de 2010

traducción al español de los poemas del disco

HEIN D'IR
HEIN dír ó Pía Páxaro i a Boca do Faro
deitarme na Campa da Lucenza nun claro.
Hein d´ir á Devesa da Rogueira i a Donís
ó Rebolo á Pinza i ó Chao dos Carrís.
Hein d´ir a Lousada i a Pacios do Señor
a Santalla a Veiga de Forcas i a Fonlor.
Hein d´ir ó Cebreiro pasar por Liñares
rubir o Iribio a Cervantes i a Ancares.
Hein d´ir a Cido i a Castro de Brío
baixar i andar pola aurela do río.
Hein d´ir a Céramo cruzal´o Faro i entón
debrocar pra baixo cara Oéncia e León.
Hein d´ir a Vales i a Pena da Airexa
i a un eido solo onde ninguén me vexa.
(Uxío Novoneyra)

He de ir a O Pía Páxaro y a Boca do Faro
tenderme en A Campa da Lucenza en un claro.
He de ir a A Devesa da Rogueira y a Donís
a O Rebolo a Pinza y a O Chao dos Carris.
He de ir a Lousada y a Pacios do Señor
a Santalla a Veiga de Forcas y a Fonlor.
He de ir a O Cebreiro pasar por Liñares
subir a O Iribio a Cervantes y a Ancares.
He de ir a Cido y a Castro de Brío
bajar y andar por la orilla del río.
He de ir a Céramo cruzar O Faro y allí
coger hacia abajo para Oencia y León.
He de ir a Vales y a Pena da Airexa
y a un sitio solo donde nadie me vea.


CUMES MOUROS
CUMES mouros das aigas!
Montes do sol i a auga!
Serras!
Terras solas ó sol i as nebras!

O sol baixa
de cara como un pai a frol da braña…

Pola Lomba
polas vagoadas i os cousos da Seara
pola Serra do Rebolo
i o Carreiro do Sono
vai o José de Parada
cara Viana do Bolo e Val di Orras
rubindo e baixando costas
nun soño d´idas e voltas.

Diante e tras dil a serra longa…
(Uxío Novoneyra)

¡
CUMBRES oscuras del águila!
¡Montes del sol y del agua!
¡Sierras!
¡Tierras solas al sol y las nubes!

El sol baja
de cara como un padre a flor de braña…

Por A Lomba
por las vaguadas y cosos de A Seara
por A Devesa do Rebolo
y O Carreiro do Sono
va José de Parada
cara Viana do Bolo y Val di Orras
subiendo y bajando cuestas
en un sueño de idas y vueltas.

Delante y tras él la sierra larga…


CALAFRÍU
IBA ca alba calada
sin pararme con nada.

Fonte do Pombo caindo a fiu!

Algo ruxiu
e do meu corpo saiu
de briu
a cobra do calafriu.
(Uxío Novoneyra)

IBA con el alba callada
sin pararme con nada.

¡Fonte do Pombo cayendo a hilo!

Algo rugió
y de mi cuerpo salió
con brío
la culebra del escalofrío.

CHOVE
pausiño pras sombras
chove pra baixo e pra riba.
O aire de soño en soño
a auga pinga que pinga…

Ven a noite polos eidos…
Vaise a tarde que nin xeme
decindo adeus con un xeito
que non sei nin me esquece.
(Uxío Novoneyra)

LLUEVE pausado para las sombras
llueve hacia abajo y hacia arriba.
El aire de sueño en sueño
el agua gota a gota…

Viene la noche por los campos…
Se va la tarde inaudible
diciendo adiós con un gesto
que no sé ni se me olvida
.

(Traducción al español de los poemas de Uxío Novoneyra: Elva Rey)


SER DE NEVE
A neve derreteu os meus desexos
Cae en aspa e canta oh
Eras tu o meu silencio
O meu silencio

A neve aloumiñou os meus desexos
Fita longa cor leite
Voa ao vento e amañece
E amañece

Voa ao vento e amañece
Voa ao vento e voará
Neve soa son sen nada
Máis nada máis neve oh neve oh
(Maite Dono)

La nieve derritió mis deseos
Cae en aspa y canta oh
Eras tú mi silencio
Mi silencio

La nieve acarició mis deseos
Lazo largo color leche
Vuela al viento y amanece
Y amanece

Vuela al viento y amanece
Vuela al viento y volará
Nieve sola soy sin nada
Más nada más nieve oh nieve oh

TRADALAH
Muiñeira da Ribeira
muiñeira ribeirana
o tocar da muiñeira
tócocho de mala gana

Eu namoreime do vento
o vento me namorei
o vento como é lixeiro
eu sen amores quedei

Subindo pola escaleira
unha pulga me picou
collina polas orellas
¡qué bofetada levou!
¡qué bofetada levou!
Ailaleloailalalo...

O cura foi ao muiño
e caiu da ponte embaixo
acudídelle veciños
que vai polo río abaixo

Xa non fun non fun
xa non fun alá
á casa do cura
qué me quererá?
qué me quererá?
qué me vai querer?
Ten unha sobriña
que lla vaia ver

Muiñeira da Ribeira
muiñeira ribeirana
el tocar de la muiñeira
lo toco de mala gana

Me enamoré del viento
del viento me enamoré
el viento como es ligero
sin amores quedé

Subiendo por la escalera
una pulga me picó
la cogí por las orejas
¡qué bofetada llevó!
¡qué bofetada llevo!
Ailaleloailalalo...

El cura fue al molino
y se cayó del puente
acudídle vecinos
que va río abajo

Ya no fui no fui
ya no fui allá
a casa del cura
¿qué me querrá?
¿qué me querrá?
¿qué me va a querer?
Tiene una sobrina
que la vaya a ver

(Traducción al español: Maite Dono)

english poems translation

TRADALAH
Muiñeira of the Ribeira
muiñeira ribeirana.
I play for you the muiñeira
Unwillingly, unwillingly.

I fell in love with the wind
with the wind I fell in love
but the wind is so light
that I was left without love.

While going up the stairs
I was nipped by a flea
I took it by the ears
and I gave it such a slap!
and I gave it such a slap!

The priest went to the mill
and fell off of the bridge,
come and see him, neighbours
´cause he ´s floating downstream.

I didn´t go, I didn´t go
I didn´t go over
to the house of the priest
what does he want from me?
what does he want from me?
what does he want from me
He´s got a niece
let her go and see him.
(Traditional)

CALAFRÍU
FEAR
I was walking with the silent dawn
and I didn´t stop for anything.

The Fountain do Pombo was dripping like a thread!

And out from my body, vigourosly,
flew
the snake of fear.
(Uxío Novoneyra)

SER DE NEVE
BEING OF SNOW
The snow melted my hopes
It falls like a cross and sings, oh!
You were my silence
My silence
The snow cherished my hopes
Long ribbon, milky colour
Flies in the wind and dawns
And dawns
It flies in the wind and breaks the day
Flies in the wind and it will fly
Only snow, I've got nothing
More, nothing more, snow oh, snow oh!
(Maite Dono)
HEIN D'IR
I MUST GO
I MUST GO to Pía Páxaro and to Boca do Faro.
To lie down on Campa da Lucenza in a clearing.
I musto go to Devesa da Rogueira and to Donís
I must go to Lousada and to Pacios do Señor
To Santalla to Veiga de Forcas and to Fonlor.
I must go to Cebreiro by way of Liñares
I must go up to Cervantes and Ancares.
I must go to Cido and to Castro de Brío
I must go down and walk by the riverside.
I must go to Céramo and cross the Faro and then
Turn down to Oéncia and León
I must go to Vales and to Pena da Airexa
To a place alone where nobody can see me.
(Uxío Novoneyra)

CUMES MOUROS
DARK PEAKS
DARK peaks of the eagles!
Mountains of sun and water!
Sierras!
Lonely lands in the sun and fog!

The sun goes down
like a father to the scrub flower…

Along Lomba
through waterways and the fords of Seara
by Serra de Rebolo
and the Carreiro do Sono
José de Parada goes
to Viana do Bolo and Val di Orras
going up and down slopes.

In front of and behind him the long sierra…
(Uxío Novoneyra)

CHOVE
IT RAINS
It rains slowly towards the shadows
It rains down and up.
the air from dream to dream
the water drips and drips…

The nights comes home…
The evening is leaving without a moan
saying farewell in a way
that I neither know nor can forget.
(Uxío Novoneyra)

(Translated from the Galician by Vicente Araguas and Michael Warren-Piper)